اخبار

Découvrez les projets et les partenaires de Thot : épisode 1 : La Maison des Femmes

Partenaires
02/04/2024

▶ Thot, c'est une école diplômante de français et d'accompagnement global pour toutes les personnes exilées ayant été peu ou pas scolarisées : ça, vous le savez sans doute déjà !

▶ Mais Thot déploie aussi son expertise du français dans d'autres programmes, au travers de partenariats vertueux. Nous vous proposons de découvrir leur diversité dans cette série !

1️⃣ Episode 1 : la La Maison des femmes de Saint-Denis, service du centre hospitalier de Saint-Denis qui accueille des femmes en grande difficulté ou victimes de violences. Thot y anime l'atelier hebdomadaire de français pour les patientes depuis 2022.

https://www.instagram.com/p/C5QrAiVtKPT/

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم