مكتب

دوره های حرفه ای و فشرده ، برای به دست آوردن دیپلم شناخته شده دولت فرانسه ، معتبر برای زندگی

مورد

ما كي هستیم ؟

تیم توث در میان رسانه های مختلف و کمپین حمایت از پناهندگان و پناهجویان در اردوگاه ها در طول تابستان 2015 در پاریس ساخته شده است. به رغم ملیت آنها مختلف، داستان های دلخراش و متفاوت پس زمینه اجتماعی، یکی، همین مسئله به نظر می رسید لب همه است: "از کجا می توان یادگیری زبان فرانسوي؟"

بنابراین ما برای تأیید دوره های ارائه شده توسط معلمان واجد شرایط در یک برنامه آموزشی پایدار، ویژه و جهانی برای پناهندگان و پناهجویان با زمینه تحصیلات پایین و ایجاد تقاضای مداوم برای آموزش در FFL برای این دادرسی ایجاد کردیم. مدرسه ما واقع شده است در منطقه ایل-دو-فرانس.

Transmettre un Horizon à Tous

توت نام خدا ى مصرى قديمى بو کہ فکر دانش را ايجاد کرد ، فکر و دانش او زبان را اختراع کرد، ما ہم امى فکر زبان ياد کردن در توت ايجاد کديم، براى افرادى کہ توت براي انتقال افق به همه بيګيرد
ميخواہد زبان فرانسوى

بیانیه ما را بخوانید
برنامه آموزشی ما

جلسات تمرینی به مدت 16 هفته و 14 ساعت تمرین در هفته .

زبان فرانسوي به عنوان زبان خارجي (FFL) آموزش برای افرادی که در تبعید که هنوز برای رسیدن به سطح کارشناسی.

A1 و A2ما دوره های سواد آموزی ارائه میکنیم مدرسه برای افرادی که در تبعید که هنوز برای رسیدن به سطح کارشناسی در نظر گرفته شده

برنامه های آموزشی در دانشگاه برای فارغ التحصیلان وجود دارد, که ما را تشویق به تماس با Resome (http://resome.org/) and Wintegreat (http://wintegreat.org/).

مكتب بر اساس حرفه ای از اعضای هیات

  • استادان توت فارغ التحصيل دبلوم فرانسوي با تجربه است كه ميتواند محصلين را براي دبلوم زبان فرانسوي امده بسازد.
  • تیم واجد شرایط از هنرمندان منجر کارگاه هنری و نظارت بر گردش های فرهنگی
  • فضاهای کمک و گوش دادن و مرکز راهنمایی توسط حرفه ای ها هدایت می شوند

گوش دادن ، و کمک كردن به فضای خوب

تجربه تبعید دشوار است. مشارکت در آموزش فشرده با سابقه آموزشی پایین پیچیده است.

به همین دلیل ما با تعلیم و تربیت ما مرتبط با برای کمک به دانش آموزان ما در زبان ما راحت باشد ما باید به آنها کمک کنیم تا بار تبعید را روشن کنیم به همین دلیل ما با تعلیم و تربیت مرتبط است

  • فضای گوش دادن به رواندرمانی حرفه ای
  • اجتماعی/اداری فضای کمک
  • کمک یک وکیل متخصص در حقوق اتباع خارجي

راهنمای استخدام برای آماده سازی آینده

مکتب توت مأموریت این است که افراد را به استقلال اجتماعی و اقتصادی هدایت کنند. به همین دلیل است که ما حساس ترین آموزش ها و فرصت های شغلی را برای دانش آموزانمان، با توجه به دانش خود، زمینه و آرمان های شخصی آنها، با میزان 16 ساعت در هر ہفته ، شناسایی می کنیم:

  • کارگاه های آموزشی هفتگی برای توضیح محیط کاردر فرانسه
  • راهنمایی برای آموزش و كار ارائه می دهد

مدرک زبان فرانسوي به رسمیت شناخته شده توسط دولت فرانسه

DELF A2 يا DILF, DELF. A1 توت متعهد به رهبري یادگیرندگان خود برای به دست آوردن

این است که پس از آزمون کتبی و مرکز آزمون شفاهی صادر ، و در نتیجه

تیم ما
Jennifer Leblond
Direction administrative et Présidence
Félix Guyon
Délégué Général
Héloïse Nio
Direction de l'école
Mariame Camara
Direction pédagogique
Imaad Ali
Responsable du développement stratégique
Bérénice Geoffray
Chargée d'orientation professionnelle
Marie Demestre
Professeure
Cécile Adebiyi
Professeure
Hadidja Himidi
Professeure
Sénat Bakkali
Professeure
Hanae El Bakkali
Psychothérapeute
Amal Allaoui
Artiste pédagogue - Coordinatrice des ateliers chant
Nathalie Bourg
Artiste pédagogue - Coordinatrice des ateliers théâtre
Hélène Damville
Artiste pédagogue - Coordinatrice des ateliers arts-plastiques
Marianne Piérot
Avocate en droit des étrangers
و بسیاری از داوطلبان قابل که روزانه برای کمک به کیفیت تدریس و ماموریت های دیگر همراهي توت كمك ميكند
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم