مكتب

دوره های حرفه ای و فشرده ، برای به دست آوردن دیپلم شناخته شده دولت فرانسه ، معتبر برای زندگی

مورد

ما كي هستیم ؟

تیم توث در میان رسانه های مختلف و کمپین حمایت از پناهندگان و پناهجویان در اردوگاه ها در طول تابستان 2015 در پاریس ساخته شده است. به رغم ملیت آنها مختلف، داستان های دلخراش و متفاوت پس زمینه اجتماعی، یکی، همین مسئله به نظر می رسید لب همه است: "از کجا می توان یادگیری زبان فرانسوي؟"

بنابراین ما برای تأیید دوره های ارائه شده توسط معلمان واجد شرایط در یک برنامه آموزشی پایدار، ویژه و جهانی برای پناهندگان و پناهجویان با زمینه تحصیلات پایین و ایجاد تقاضای مداوم برای آموزش در FFL برای این دادرسی ایجاد کردیم. مدرسه ما واقع شده است در منطقه ایل-دو-فرانس.

Transmettre un Horizon à Tous

توت نام خدا ى مصرى قديمى بو کہ فکر دانش را ايجاد کرد ، فکر و دانش او زبان را اختراع کرد، ما ہم امى فکر زبان ياد کردن در توت ايجاد کديم، براى افرادى کہ توت براي انتقال افق به همه بيګيرد
ميخواہد زبان فرانسوى

بیانیه ما را بخوانید
Héloïse Nio, Judith Aquien et Jennifer Leblond, cofounders of Thot
برنامه آموزشی ما

جلسات تمرینی به مدت 16 هفته و 14 ساعت تمرین در هفته .

زبان فرانسوي به عنوان زبان خارجي (FFL) آموزش برای افرادی که در تبعید که هنوز برای رسیدن به سطح کارشناسی.

A1 و A2ما دوره های سواد آموزی ارائه میکنیم مدرسه برای افرادی که در تبعید که هنوز برای رسیدن به سطح کارشناسی در نظر گرفته شده

برنامه های آموزشی در دانشگاه برای فارغ التحصیلان وجود دارد, که ما را تشویق به تماس با Resome (http://resome.org/) and Wintegreat (http://wintegreat.org/).

مكتب بر اساس حرفه ای از اعضای هیات

 • استادان توت فارغ التحصيل دبلوم فرانسوي با تجربه است كه ميتواند محصلين را براي دبلوم زبان فرانسوي امده بسازد.
 • تیم واجد شرایط از هنرمندان منجر کارگاه هنری و نظارت بر گردش های فرهنگی
 • فضاهای کمک و گوش دادن و مرکز راهنمایی توسط حرفه ای ها هدایت می شوند

گوش دادن ، و کمک كردن به فضای خوب

تجربه تبعید دشوار است. مشارکت در آموزش فشرده با سابقه آموزشی پایین پیچیده است.

به همین دلیل ما با تعلیم و تربیت ما مرتبط با برای کمک به دانش آموزان ما در زبان ما راحت باشد ما باید به آنها کمک کنیم تا بار تبعید را روشن کنیم به همین دلیل ما با تعلیم و تربیت مرتبط است

 • فضای گوش دادن به رواندرمانی حرفه ای
 • اجتماعی/اداری فضای کمک
 • کمک یک وکیل متخصص در حقوق اتباع خارجي

راهنمای استخدام برای آماده سازی آینده

مکتب توت مأموریت این است که افراد را به استقلال اجتماعی و اقتصادی هدایت کنند. به همین دلیل است که ما حساس ترین آموزش ها و فرصت های شغلی را برای دانش آموزانمان، با توجه به دانش خود، زمینه و آرمان های شخصی آنها، با میزان 16 ساعت در هر ہفته ، شناسایی می کنیم:

 • کارگاه های آموزشی هفتگی برای توضیح محیط کاردر فرانسه
 • راهنمایی برای آموزش و كار ارائه می دهد

مدرک زبان فرانسوي به رسمیت شناخته شده توسط دولت فرانسه

DELF A2 يا DILF, DELF. A1 توت متعهد به رهبري یادگیرندگان خود برای به دست آوردن

این است که پس از آزمون کتبی و مرکز آزمون شفاهی صادر ، و در نتیجه

An innovative and adapted educational program

Thot's pedagogy has been tailor-made and written to best suit and meet the specific needs of our students:

 • Learning FFL starts from the everyday situations encountered
 • The students' original languages are the starting point to make the French learning process easier
 • The learning sequences can evolve according to their relevance in the learning process
 • Classes are organized according to students' oral and written level
 • Reading workshops are set up to help the students who encounter specific difficulties
Mariame Camara et Imaad Ali, fondateurs de la pédagogie
تیم ما
Bérénice Geoffray
Présidente
Héloise Nio
Trésorière
Agnieszka Calka
Secrétaire
Jennifer Leblond
Administratrice
Issouf Ag Aguidid
Administrateur
Damien Carême
Administrateur
Ikhlass Jumaa
Administratrice
Sophie Bilong
Administratrice
Pauline Husy
Administratrice
Alexandre Gautier
Administrateur
Félix Guyon
Délégué Général - Référent Handicap
Johanna Pélissier
Directrice
Eléonore Rezkallah
Coordinatrice pédagogique
Sonia Garcia
Chargée d'accompagnement socio-professionnel
Tan Tieu
Chargé de projets
Isabel Loyer
Coordinatrice pédagogique
Clara Robaye
Formatrice
Lucile Coneau
Formatrice
Pauline Bastien
Formatrice
Pierre Werey
Formateur
Nicolas Duperron
Formateur
Rizlane Merioul
Formatrice
Isabelle Jovanovic
Formatrice
Mathilde Lebréquer
Formatrice
Thiaki Sakamoto
Formatrice
Cristiana Obreja
Psychothérapeute
Hanae El Bakkali
Psychothérapeute - formations et projets
Marianne Piérot
Avocate en droit des étrangers
و بسیاری از داوطلبان قابل که روزانه برای کمک به کیفیت تدریس و ماموریت های دیگر همراهي توت كمك ميكند
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم