اخبار

Thot participe au Colloque Art & Engagement !

Financement
20/09/2019

Deux ans après avoir bénéficié du précieux soutien de la vente aux enchères d'oeuvres artistiques "We dream under the same sky", organisée par Thanks for Nothing, Thot a participé vendredi 20 septembre 2019 au Colloque Art & Engagement - Thanks for Nothing - Musée du Louvre, pour penser les liens entre pratique artistique et action citoyenne.

Notre présidente Jennifer Leblond a ainsi pris part à une table ronde avec Chantal Crousel et les autres associations soutenues il y a deux ans : Migreurop, Anafé, La Cimade et le Centre Primo Levi.

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم