اخبار

Ateliers d'initiation à la calligraphie !

L'école
06/12/2019

Le 9 novembre dernier, 7 étudiant.e.s de Thot ont participé à un atelier d'initiation à la calligraphie islamique dans le cadre du Festival Visions d'exil au Musée national de l'histoire de l'immigration. De plus en plus d'artistes s'emparent de cet art et le font évoluer par des pratiques et des usages contemporains. Quatre approches stylistiques sur les lettres arabes et persanes étaient proposées par quatre artistes membres de L'atelier des artistes en exil. Nos étudiant.e.s ont révélé leurs talents lors de cette rencontre passionnante !

#Thot_fle #fle #réfugiés #demandeursdasile #école

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم