مكتب

مرامنامه ما: رسالت و ارزشها

تا امروز، ارزش های کلیدی ما را ارائه نکرده ایم. ما یک منشور نوشتیم که همچنین مانیفست و پایه ای برای ارزش های ما است. ما به این عناصر اعتقاد داریم و اگر به وضوح خودمان را مجبور به تغییر و باز کردن زمینه ها و افکارمان کنیم، کلمات زیر ارائه می شود که برای مدرسه ما مجهز می شود.

1 — تعریف

این یک مکان انسانی است. ما نام تات به خاطر انتخاب نمودیم که تات یکي از خدایان مصر باستان بود و زبان را اختراع کرد تا بتوانند علم را کشترش دهند. تات (Thot) که مخفف و یا نام کوتاهی برای (Transmettre un HOrizon à Tous) استفاده میشود و مفهوم انتقال برای تحقق هر یک به سمت هدف شخصی خود و استقلالیت را در کار شان میدهد.

2 — حقوق مساوی برای همه

ما تات را ایجاد کردیم ، زیرا معتقدیم که تساوی با یک رفتار با شکوه و قانونی برای همه شروع می شود و معتقدیم که برابری با مقرراتی مقتدر آغاز می شود. ما همه در مکتب با معلمین در یک چارچوب نظارت شده مشغول به تحصیل هستیم که در اخیر این آموزش و پرورش گواهی نامه ی بر هر کدام تقدیم خواهد شد. تات یک پوهنتون است که به شیوه تدریس استادان احترام قایل بوده و ما را قادر به گرفتن دیپلوم میسازد. قسمی که معلوم است که ندانستن لسان همیشه سبب ایجاد موانع برای ادامه تحصیل میشود اما ما تات را یک مکان مسلکی و پر هیجان ساخته ایم. رضا کاران استادان را در امورات شان کمک میکنند کار ها را با هم وصل مینمایند تا به شکل منظم و خاص زمینه کمک را محیا سازند خصوصآ به محصلین اما همیشه تحت نظر استادان و مدیران تحصیلی. اکثریت قاطع پناهجویان تحصیلات کم و یا همی بیسواد هستند. ما خواستیم این افراد را نظر به فهم شان اولویت بندی کنیم که این کار ما را کمک میکند که با کی و کدام اندازه همکاری نمایم.

3 — وریت ما و نگرش ما نسبت به محصلین تات

محصلین تات افراد هستند که در تبعید زندگی میکنند، آنها ماهرین تاریخ خود هستند، این همه متعلق به آنها است و ما آنها را تشویق نمیکنیم که در این مورد چیزی بگویند. اکثر آنها گزشته حرفه ی داشته که ما از این تجارب شان در برنامه (گزشته حرفه ی برای هدایت حرفه یی در ورکشاپ) استفاده میکنیم بدون این که آنها را ناراحت بسازیم. ما میدانیم که مشکلات و تکالیف روانی با صحبت کردم کاهش میابد بنآ میخواهیم آنها در مورد گزشته شان صحبت نمایند و ما برای حل این مشکل یکپارچگی اجتماعی را تنظیم نموده ایم. ماموریت ما این است که محصلین را حمایت کنیم تا بتوانند جای خود را در فرانسه پیدا کنند و آینده شان را بسازند. ما بدون این که در امورات شخصی آنها مداخلت کنیم آنها را در تصمیمگیری شان کمک میکنیم. اکثرآ محصلین تات بزرگسالان هستند که توانایی های خوبی دارند که این توانایی ها ایشان را کمک میکند تا مستقل، مسؤل و توانمند باشند. تات یک قدم ی است در سفر اینها اما هیچگاه حالت شان را به صفت یک محصل محاجر (تبعید شده) بیان نمیکند.

4 — یک پوهنتون سکولار

اگرچه ما آن را ذکر نمی کنیم که تات یک پوهنتون سکولار است. دین ویا مذهب در این جا تابو نیست، اما عملی کردن آن جایی ندارد، زیرا ما در نظر داریم که این حریم خصوصی همه است و ارتباطی با آموزش ما ندارد.

5 — جای احترام

هر سخنران و محصل در اینجا بالغ است، بنابراین لازم است با یکدیگر احترام گذاشت، لازم است که با احترام، نگرش و تساهل یکدیگر را مورد توجه قرار دهیم و با جاه طلبی های مشترک برای موفقیت افراد در آزمون، استقلالیت و اعتماد به نفس عمل کنیم. هر زمان کدام مشکل بار میاید مدریت پوهنتون همشه حاضر است تا به آنها گوش فرا دهد.

توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم