اخبار

Thot partenaire de la nouvelle école des cuistots migrateurs !

Partenaires
06/11/2020

Nous sommes très heureux.ses et excité.e.s d'être partenaires du génial projet de création d'école de cuisine gratuite et certifiante pour les réfugiés, avec 🐣 Les Cuistots Migrateurs 🐣 ! Thot sera en charge des cours de français à visée professionnelle, articulés avec les cours de cuisine, pour permettre aux stagiaires de passer un 🎓 Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Commis de Cuisine.🎓

در همان موضوع
توت متعهد روزمره
دنبال ما!
، برای گسترش افق مهاجران مكتب توت زبان فرانسوي براي بناهندكان و بناهجويان إيجاد كرديم