خبرونه

THOT avec Causons !

Partenaires
19/05/2022

Très contents d'avoir participé à cet échange de bonnes pratiques organisé par Causons, colocataire de Les Amarres !

په ورته موضوع کې
توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي