که تاسو ځانګړو ترتیباتو ته اړتیا لرئ، له موږ سره اړیکه ونیسئ

موږ سره اړیکه ونیسئ موږ خشحاليږو چي جواب دركو

توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي