خبرونه

Elections municipales - Pour des communes accueillantes !

Prise de parole
05/06/2020

Le 28 juin, c'est le second tour des élections municipales. Thot participe à la campagne d'interpellation des États Généraux des Migrations pour inviter les équipes candidat.e.s à s'engager pour le respect des droits des personnes exilées et pour des communes accueillantes.

Thot a donc envoyé à l'équipe de Vivons Saint-Denis en grand et à l'équipe de Notre Saint-Denis une charte d'engagement à signer, disponible ici : https://eg-migrations.org/IMG/pdf/egm-engagement-annexe-web.pdf?fbclid=IwAR2OhjTahmTE18JeMI3_JX9ifj0QSnmymu6vvxkEzKNoxUbL1wnurBuCYRA

Nous vous tiendrons au courant des réponses !

په ورته موضوع کې
توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي