خبرونه

Thot saisit la Défenseur des droits !

Prise de parole
08/01/2021

Avec 34 autre organisations, Thot saisit la Défenseur des droits au sujet de la situation insupportable des personnes exilées à Paris et en Ile-de-France

په ورته موضوع کې
توت هره ورځ ژمن دی
مونږ سره پاتي شي
د مهاجرينو د بياوړتيا لپاره مونږ د فرانسوي ژبي مكتب جوړ كړ تر هغي چي مهاجرين تري فايده واخلي